Jiangsu Province ?
Changzhou (HQ)? Nanjing? Suzhou?  
Beijing ?
Beijing?      
Shanghai ?
Shanghai Office?      
Zhejiang Province?
Hangzhou Office?      
Guangdong Province?
Guangzhou Office?      
Shenzhen ?
Shenzhen Office?      
Chongqing ?
Chongqing Office?